دقیق پلیمر تهران
نشانه دقیق نوآوری !
+98 21 7712 35 85 , 86
info@daghighpolymer.com

بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت دقیق پلیمر تهران جهت تامین نیاز خود اقدام به واردات مواد اولیه صنایع پلیمرکرده است.
به طور مثال الاستومرهای …,EPDM, SMR, RSS, NBR را بمنظور مصرف در قطعات لاستیکی، ترموپلاستیک الاستومرهای …,SEBS, SBS, PP/EPDM را جهت مصارف قطعات پلاستیکی اکسترودری کشور تأمین می نماید